Αναστολή της ΑΕΠΟ για καύση RDF από την ΑΓΕΤ ζητούν οικολογικές οργανώσεις

Αίτημα για διοικητική αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για χρήση RDF από την ΑΓΕΤ και άλλων εναλλακτικών καυσίμων υπέβαλλαν προς τον Αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία και το ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Επιπλέον ζητά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να στηρίξει το αίτημα, καθώς ήδη έχει ληφθεί απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά της καύσης RDF από την ΑΓΕΤ.

ΠΡΟΣ
Toν Αναπληρωτή Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Σωκράτη ΦΑΜΕΛΛΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ
Το Περιφερειάρχη Περιφέρειας Θεσσαλίας,
κ. Κωνσταντίνο ΑΓΟΡΑΣΤΟ

ΑΙΤΗΣΗ
(του άρθρου 52 παρ. 1 του Π.Δ. 18/1989)
1. Της εδρεύουσας στο Βόλο (Λευκάδoς 46, Βόλος) Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», νομίμως εκπροσωπούμενης από το Διαχειριστή της, σύμφωνα με το άρθρο 12ο του Καταστατικού της, κ. Κωνσταντίνο ΒΟΛΙΩΤΗ, κάτοικο Βόλου (Λευκάδος 46). Και
2. Του εδρεύοντος στο Βόλο (Ανθίμου Γαζή 216, Άγιος Κωνσταντίνος-Άναυρος, Τ.Κ. 38222 Βόλος) Σωματείου, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ» και σε συντομογραφία (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), νομίμως εκπροσωπούμενου από την Επταμελή Γραμματεία του και τον εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με το Καταστατικό του, εν προκειμένω, κ. Κωνσταντίνο ΒΟΛΙΩΤΗ, κάτοικο Βόλου (Λευκάδος 46).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9999/24.02.2017 Απόφασης («ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 184437/10.01.2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας ‘‘ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ’’ που λειτουργεί στο 5ο χλμ. Βόλου – Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας») της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), που αναρτήθηκε στον ειδικό δικτυακό τόπο του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011 (aepo.ypeka.gr) την 03.03.2017, με ΑΔΑ ΩΣΨΛ4653Π8-2ΧΣ.
Βόλος, 06 Ιουνίου 2017
Α. Με την παρούσα:
I. ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ συνημμένο αντίγραφο της εκ μέρους μου ασκηθείσας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1258/2017 Αίτηση Ακύρωσης, ΚΑΤΑ της προαναφερόμενης υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9999/24.02.2017 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας-ΥΠΕΝ (Για τη συζήτηση της Αίτησης αυτής έχει οριστεί δικάσιμος η 15.11.2017). Και
II. ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ κατ’ άρθρο 52 παρ. 1 του Π.Δ. 18/1989 (σύμφωνα με το οποίο: «1. Αν υποβληθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο αρμόδιος Υπουργός και επί νομικών προσώπων δημοσίουδικαίου το ανώτατο διοικητικό όργανό τους μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της προσαβαλλόμενης πράξης.») ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ, κατεπειγόντως, τα νόμιμα και δέοντα, για την άμεση αναστολή εκτέλεσης της προαναφερόμενης υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9999/24.02.2017 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι την έκδοση Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης, για τους εξαιρετικά σπουδαίους λόγους που εκτίθενται στο Δικόγραφο αυτό και συνάπτονται, προεχόντως, με την προστασία της δημόsιας υγείας, ιδίως σε σχέση με την επιτραπείσα, κατά παρέκκλιση, από την εν λόγω ΑΕΠΟ, εκπομπή TOC 40 mg/Nm3 .
ΙΙ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι, κατά την τελευταία Συνεδρίασή του, την 30.05.2017, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας τάχθηκε, με Απόφασή του, κατά της επιτρεπόμενης με την επίμαχη ΑΕΠΟ, καύσης RDF, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ και, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, για το λόγο αυτόν, τουλάχιστον, ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ την άμεση και πλήρη υποστήριξη του υποβαλλόμενου αιτήματος ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, από τη Διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τα αρμόδια όργανά της.
Β. Η παρούσα κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη Περιφέρειας Θεσσαλίας, για να ενεργήσει τα δέοντα και νόμιμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Με ιδιαίτερη τιμή
Για την «Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας» και το ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Κωνσταντίνος ΒΟΛΙΩΤΗΣ

ΠΗΓΗ