Ανταλλαγή κτιρίων μεταξύ Νοσοκομείου Βόλου και Αρχαιολογικού Μουσείου

Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Π. Πολάκης, υπέγραψαν την ΚΥΑ για παραχώρηση χρήσης, χωρίς αντάλλαγμα «του τμήματος του κτιρίου αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (χρήση του Γ.Ν. Βόλου), στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (χρήση του Μουσείου Βόλου)».

Σύμφωνα με την απόφαση, παραχωρείται δωρεάν κατά χρήση για 20 χρόνια, το τμήμα του κτιρίου  που βρίσκεται εντός του οικοπέδου αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας το οποίο απαλλοτριώθηκε για χρήση του Γ.Ν.Βόλου, προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για χρήση του Μουσείου Βόλου, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω σκαρίφημα.

Προϋπόθεση της παραχώρησης αποτελεί η έκδοση αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παραχώρηση της χρήσης του τμήματος του κτιρίου β που βρίσκεται εντός του οικοπέδου αρμοδιότητας του, προς το Υπουργείο Υγείας για χρήση του Γ.Ν.Βόλου, όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω σκαρίφημα, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση αίρεται αυτοδίκαια.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων θα γίνει μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο Υπηρεσιών (Γ.Ν.Βόλου και Μουσείο Βόλου), σεβόμενη τις υφιστάμενες οδεύσεις των υπαρχόντων κτιρίων. Από της πράξεως παραχώρησης οι δαπάνες επισκευής συντήρησης και λειτουργίας, οι λογαριασμοί Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας καθώς και οι φόροι, τέλη των παραχωρούμενων κτιρίων θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον φορέα που θα τα χρησιμοποιεί.

Για κάθε ουσιώδη αλλαγή ή προσθήκη των κτιρίων θα ενημερώνεται με την υποβολή αντίστοιχων τεχνικών σχεδίων και των απαιτούμενων αδειών, το Γ.Ν.Βόλου, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

ΠΗΓΗ