Βόλος: Ανανέωση αδειών επαγγελματιών λαϊκών αγορών

Την παράταση της ανανέωσης των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών αποφάσισε ομόφωνα σήμερα, το δημοτικό συμβούλιο Βόλου, που συνεδρίασε εκτάκτως, καθώς τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων, όφειλαν να προβούν μέχρι σήμερα, στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δε δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.

Με βάση την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14 για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή πρέπει να υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ,
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση,
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
ζ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,
η) Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, βάσει της οποίας είχαν λάβει την άδεια τους.
θ) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285.

ΠΗΓΗ