Βόλος: Δεν εγκρίθηκε η μείωση μισθώματος σε δημοτικό καφενείο

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας ακύρωσε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου που προέβλεπε μείωση του μισθώματος του δημοτικού καφενείου «Θεόφιλος» στη Μακρινίτσα

Όπως επισημαίνεται, «δεν πληρείται το κριτήριο της ύπαρξης συνεχούς ενεργής συμβάσεως προ της 1-6-2010 καθ’ ότι ενώ η διάρκεια της αρχικής μίσθωσης ήταν από 1-4-2009 έως 31-3-2013, εν συνεχεία το εν λόγω ακίνητο εκμισθώθηκε εκ νέου κατόπιν αυτοτελούς νεότερης δημοπρασίας με διάρκεια μίσθωσης από 19-9-2013 έως 19-9-2019».

Δηλαδή, πρόκειται για νέα μισθωτική σχέση με χρόνο εκκίνησης την 19-9-2013, μη δεκτική συνεπώς υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 9 Ν. 4071/2012 που αναφέρει ότι, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές αγοράς.

Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

ΠΗΓΗ

Prev "Πήτερ Παν και Τίνκερμπελ - Στη Χώρα του Ποτέ" στο Βόλο
Next Έναντι 76.534 ευρώ ασφαλίζει για δύο χρόνια τα οχήματά του ο δήμος Βόλου