Βόλος: Διάκριση Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη συμμετοχή του ως εταίρος/δικαιούχος στο έργο «Urban water-energy cycle: from its source to its end-users and back to the environment – WATenERgy CYCLE» (Χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020, 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων). Συντονιστής και επιστημονικά υπεύθυνος της πρότασης ήταν ο Αν. Καθηγητής Β. Κανακούδης.

Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν 384 προτάσεις από τις πέντε χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας) που μετέχουν στο συγκεκριμένο Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 37 (ποσοστό επιτυχίας 9,6 %) και η πρόταση WATenERgy CYCLE έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία.

Σκοπός του ερευνητικού έργου WATenERgy CYCLE αποτελεί η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας, για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και της ενέργειας μεταξύ των 5 εμπλεκόμενων κρατών. Για την υλοποίηση του έργου το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα συνεργαστεί με τους παρακάτω φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: 1) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισα, Ελλάδα (Επικεφαλής εταίρος), 2) Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ελλάδα, 3) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, Ελλάδα, 4) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορυτσάς, Αλβανία, 5) Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Κύπρος, 6) Ένωση Επιχειρήσεων Ύδρευσης της Βουλγαρίας, Βουλγαρία, 7) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Πρίλεπ, πΓΔΜ, 8) Ευρωπαϊκή Ένωση των Εθνικών Ενώσεων Επιχειρήσεων Ύδρευσης (EurEau), ΕΕ ως παρατηρητής, 9) Ένωση Επιχειρήσεων Ύδρευσης της Αλβανίας, ως παρατηρητής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή της EurEau διασφαλίζει την ευρωπαϊκή διάσταση στην κοινή σύσταση πολιτικών διαχείρισης του κύκλου ζωής του πόσιμου νερού, προς εναρμόνιση με την ΕΕ Στρατηγική 2020, ειδικότερα για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής αποδοτικότητας και προς εναρμόνιση με τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΕ. Ο συντονισμός του ερευνητικού έργου από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συντελέσει στη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς, με σκοπό τη δημιουργία μηχανισμών ανίχνευσης δυναμικού επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας ειδικότερα στον τομέα διαχείρισης του πόσιμου νερού.

ΠΗΓΗ