Βόλος: Διαγωνισμός για φιλοξενία αδέσποτων

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό μειδοτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την «Περισυλλογή-φιλοξενία- φροντίδα αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των Δ.Ε.. Δήμου Βόλου, στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς, για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 47.591,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, οι προσφορές θα υποβληθούν ως εξής:

α) Με αποστολή (ταχυδρομικά,courier, συστημένη επιστολή), ή µε κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου (δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38001, Βόλος), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι στις 29/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ.

ή β) Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο), την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 29/11/2017 και από ώρα 10.30 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.00 π.µ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής προσφορών).

Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκτελούν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικές µε το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της ∆/νσης Οικονομικών, πληρ: Μαρία Παπαϊωάννου, τηλ: (24213)50177.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.dimosvolos.gr.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Βόλου µε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η παρούσα υπογράφεται σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 8428/29-01-2015 απόφαση του Δημάρχου Βόλου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βόλου.

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ

Prev Πατσιαντάς "εγκαλεί" Μουλά στη νομιμότητα
Next Ταλαιπωρία για επιβάτες του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας