Βόλος: Διαγωνισμός για φύλαξη δημοτικών κτιρίων

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βόλου ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία τους όρους του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και  ασφάλεια Δημοτικών Κτιρίων-Εγκαταστάσεων του Δήμου Βόλου, διάρκειας ενός  έτους και προμήθεια εξοπλισμού µε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τα έτη 2017-2018 (διάρκεια 12 μηνών).

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 94.984,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2017 και 2018, και συγκεκριμένα, στο τρέχον έτος 2017 ποσό 23.746ευρώ και για το έτος 2018 ποσό 71.238ευρώ.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες έχουν προϋπολογιστεί τα εξής ποσά:

Για φύλαξη

-∆/νση ∆ιοικητικών 930ευρώ

-∆/νση ∆Καθαριότητας 19.158ευρώ

-Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού 186ευρώ

-∆/νση ∆Τεχνικών Υπηρεσιών 1.798ευρώ

-∆/νση ∆Κοιμητηρίων 1.674ευρώ

Προμήθεια εξοπλισμού

-∆/νση ∆ιοικητικών 16.740ευρώ

-∆/νση ∆Καθαριότητας 4.712ευρώ

-Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού 1.116ευρώ

-∆/νση ∆Τεχνικών Υπηρεσιών 5.952ευρώ

-∆/νση ∆Κοιμητηρίων 24.924ευρώ

ΠΗΓΗ

Prev Έργα 5 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
Next Το σχέδιο ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ.