Βόλος: Κάλεσμα δήμου σε επιχειρήσεις για κοινωνικό πρόγραμμα

Κάλεσμα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Στέγαση και Επανένταξη” απευθύνει ο δήμος Βόλου που το υλοποιεί σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ . Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν στις επιχειρήσεις τους ωφελούμενους του προγράμματος θα υπογράψουν συμφωνητικό συνεργασίας με το Δήμο Βόλου Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2015 και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο έχει παραταθεί έως τις 31/12/2017.
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και επανένταξης σε συμπολίτες που, λόγω της οικονομικής συγκυρίας αλλά και για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης και εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Βόλου καλύπτει τις δαπάνες στέγασης (ενοίκιο) και εργασιακής επανένταξης των ωφελούμενων του προγράμματος και καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4548/30-12-2016 το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τον κατώτατο βασικό μισθό, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου). Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν στις επιχειρήσεις τους ωφελούμενους του προγράμματος θα υπογράψουν συμφωνητικό συνεργασίας με το Δήμο, το οποίο θα είναι ορισμένου χρόνου μέχρι την 31/12/2017 και θα διέπεται από τις γενικές διατάξεις περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 24213 56884 / 890 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών.

ΠΗΓΗ