Βόλος: Οι προτάσεις του ΤΕΕ στην ΕΒΖ για Ζάχου – Καραμπατζάκη

Ως ζεύγος οδών ήπιας κυκλοφορίας πρέπει να λειτουργούν οι παρόχθιοι οδοί Αρ. Ζάχου και Καραμπατζακη, σύμφωνα με την πάγια θέση του ΤΕΕ Μαγνησίας, η οποία επιβεβαιώθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση της Διοικούσας του Επιτροπής, όπου συζητήθηκε και αυτό το θέμα. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου, με την επισήμανση ότι ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην Επιτροπή θα είναι θετική, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι προτάσεις του. Επιπροσθέτως, το ΤΕΕ επισημαίνει ότι πρέπει να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για τις δύο παρόχθιες οδούς, καθώς η υπηρεσιακή γνωμοδότηση που κατατέθηκε στην Επιτροπή ήταν γενική και αόριστη.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ περιλαμβάνονται τα εξής:

• Οι δύο παρόχθιοι οδοί Αρ. Ζάχου και Καραμπατζάκη, πρέπει να λειτουργούν ως ήπιας κυκλοφορίας. Ο χαρακτήρας της ήπιας κυκλοφορίας πρέπει να διασφαλιστεί μέσω συγκεκριμένων και κατάλληλων τεχνικών έργων.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία για τις οδούς ήπιας κυκλοφορίας, θα πρέπει να υποδεικνύεται με σήμανση η ανώτατη ταχύτητα των 30 χλμ/ώρα και ταυτόχρονα να υπάρξει συνδυασμός μέτρων, σύμφωνα με τις «τεχνικές οδηγίες βασικών μέτρων για τη δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας», τα οποία θα διασφαλίζουν τη μειωμένη ταχύτητα.

• Η οδός Αρ. Ζάχου να μονοδρομηθεί με κατεύθυνση ανόδου και η οδός Καραμπατζάκη να λειτουργεί ως κάθοδος. Σε καμία περίπτωση να μη υπάρξει απευθείας σύνδεση των δύο οδών με την Περιφερειακή Οδό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Περιφερειακός), ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να λειτουργήσουν ως συλλεκτήριες οδοί σύνδεσης της οδού Λαρίσης με τον Περιφερειακό.
Μια τέτοιου τύπου σύνδεση, θα αλλοιώσει εντελώς το χαρακτήρα της ήπιας κυκλοφορίας κα θα μεταβάλει την κατηγορία των δύο οδών, που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τοπικοί οδοί.
Για αυτόν το λόγο προτείνουμε να είναι αδύνατη η κάθετη διέλευση της οδού Παρασκευοπούλου, από τη είσοδο της οδού Καραμπατζάκη ή από την έξοδο της οδού Αρ. Ζάχου, σε αυτό το ύψος.

• Η διάνοιξη τμημάτων της οδού Καραμπατζάκη να γίνει εφόσον κριθεί απαραίτητη, μόνον για λόγους ρύθμισης επικουρικά της κυκλοφορίας στη περιοχή.

• Στην περίπτωση που υλοποιηθεί το έργο και καταργηθούν τμήματα πρασίνου, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερα και να προβλέπεται από τη μελέτη να αντικατασταθούν κατά μήκος της ίδιας περιοχής.
Παράλληλα επαναφέρουμε την πρότασή μας την οποία είχαμε καταθέσει και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Βόλου για τα έργα του ΣΕΣ 2014-2020 (Ολοκληρωμένοι Αστικοί Μετασχηματισμοί), όπου είχαμε προτείνει ο χώρος του κινηματογράφου «Νίκη» μετά τη κατεδάφισή του, να μετατραπεί σε χώρο πρασίνου.

• Στις δύο οδούς να συμπεριληφθεί σχεδιασμός για δίκτυο ποδηλατοδρόμου και στη περίπτωση που δεν επαρκούν τα πλάτη των οδών για αποκλειστική λωρίδα κίνησης οχημάτων και ποδηλάτων, να μετατραπούν σε οδούς μικτής χρήσης.

Θεωρούμε ότι τα ως άνω στοιχεία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια ολοκληρωμένη μελέτη για τις δύο παρόχθιες οδούς, καθώς η υπηρεσιακή γνωμοδότηση που κατατέθηκε στη Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου ήταν γενική και αόριστη και δεν έθετε συγκεκριμένες παραμέτρους σχεδιασμού για τη υλοποίηση των έργων.

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί και για τα πρακτικά της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου, ενώ η θετική ψήφος του εκπροσώπου μας θα ισχύσει με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παραπάνω προτάσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

ΠΗΓΗ