Βόλος: Πρόσληψη μονίμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών από το Δήμο

Συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στις 14:30 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, με θέμα το αίτημα του δήμου για κάλυψη θέσεων μονίμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, τα αιτήματα των ΟΤΑ θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρεται και στην εισήγηση ο Δήμος Βόλου με την αρίθμ.421/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του με την οποία συστάθηκαν πενήντα τέσσερις (54) θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας εν γένει, προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες ανάγκες και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η προστασία της δημόσιας υγείας. Ο δήμος ήδη έχει αποστείλει αίτημα αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για την πρόσληψη τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων “Ωστόσο οι ανάγκες στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας εν γένει, είναι ιδιαίτερα αυξημένες στο Δήμο λόγω της μεγάλης έκτασης και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει [μεγάλο παραλιακό μέτωπο, ανάγκες καθαρισμού ακτών, ορεινές και ημιορεινές περιοχές με ιδιομορφίες στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων, τουριστικές περιοχές (με τουριστική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μεγάλος αριθμός περιφερειακών κοιμητηρίων και κοινοχρήστων χώρων σε όλες τις δημοτικές ενότητες κ.λ.π]. Ως εκ τούτου κρίνεται επιβεβλημένη η συμπλήρωση – τροποποίηση του ανωτέρω αιτήματος λαμβάνοντας υπόψη επίσης και τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες αυτές ύστερα από τις αποχωρήσεις- συνταξιοδοτήσεις μεγάλου αριθμού μόνιμων υπαλλήλων, προκειμένου όχι μόνο σήμερα, αλλά και σε ένα ικανό βάθος χρόνου να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας εν γένει και την προστασία της δημόσιας υγείας, που αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση και κύριο μέλημά μας .
Μετά από αυτά ο προγραμματισμός πρόσληψης μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ για το έτος 2017, με βάση το βαθμό αναγκαιότητας, προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής :

Σαράντα τέσσερα (44) άτομα κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (συνοδούς απορριμματοφόρων) για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στους τομείς δράσης που αφορούν στην αποκομιδή απορριμμάτων, οδοκαθαρισμό, πυροπροστασία, προστασία περιβάλλοντος, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων
Τρία (3) άτομα κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (εργάτες καθαριότητας) για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, στα κοιμητήρια του ενιαίου Δήμου
Όκτώ (8) άτομα κλάδου ΥΕ Ταφών – Εκταφών για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Κοιμητηρίων και προστασίας της δημόσιας υγείας
Δεκαεπτά (17) άτομα κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων / Απορριμματοφόρων ( εκ των οποίων οι 5 με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) για την κάλυψη των αναγκών του ενιαίου Δήμου στους τομείς δράσης που αφορούν στην αποκομιδή απορριμμάτων, οδοκαθαρισμό, πυροπροστασία, προστασία περιβάλλοντος, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων
Τρία (3) άτομα κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας- Φορτωτής Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄)) για την κάλυψη των αναγκών χειρισμού μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μηχανικό Σάρωθρο, Ομάδας Ι΄ Τάξης Γ΄) για την κάλυψη των αναγκών χειρισμού μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτήρας γαιών, οδών κ.λ.π., Ομάδας Ζ΄ Τάξης Γ΄) για την κάλυψη των αναγκών χειρισμού μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τρία (3) άτομα κλάδου Τεχνιτών (Μηχανοτεχνιτών) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των απλών και βυθιζόμενων (υπογειοποιημένων) κάδων απορριμμάτων του Δήμου, στην συντήρηση και επισκευή επιστήλιων καλαθιών,
Ένα (1) άτομο κλάδου Τεχνιτών (Ηλεκτροσυγκολλητής – Οξυγονοκολλητής) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων των υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου, στη συντήρηση παντός είδους εργαλείων και μηχανημάτων, στη συντήρηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων κ.λ.π
Τρία (3) άτομα κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών επισκευής και συντήρησης του πλήθους των οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Δύο (2) άτομα κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών επισκευής και συντήρησης του πλήθους των οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τρία (3) άτομα κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων (με άδεια Α’ ειδικότητας – 1ης ομάδας) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στους τομείς δράσης που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση δεκάδων χιλιομέτρων δημοτικού φωτισμού, στη συντήρηση φωτισμού των δημοτικών κτιρίων, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των σχολικών κτιρίων, των κοινόχρηστων χώρων κλπ. , καθώς και στον καθαρισμό των φρεατίων του υπογείου δικτύου του Δημοτικού Φωτισμού από απορρίμματα, φερτά υλικά, τον καθαρισμό των στύλων δημοτικού φωτισμού, καθαίρεση πανό, καθαρισμό των προστατευτικών καλυμμάτων των φωτιστικών σωμάτων στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κ.λ.π.),
Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρο) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στους τομείς δράσης που αφορούν στη συντήρηση δεκάδων χιλιομέτρων δημοτικού φωτισμού καθώς και στον καθαρισμό των στύλων δημοτικού φωτισμού, καθαίρεση πανό, καθαρισμό των προστατευτικών καλυμμάτων των φωτιστικών σωμάτων στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κ.λ.π.)

ΠΗΓΗ