Δήμος Βόλου: Διαγωνισμός για περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό προκήρυξε ο δήμος Βόλου για την  «Περισυλλογή-φιλοξενία φροντίδα αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των ∆.Ε. Δήμου Βόλου, στο δημοτικό καταφύγιο στη θέση Μαραθάς, για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 47.591,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές θα υποβληθούν ως εξής:

α) Με αποστολή (ταχυδρομικά, courier, συστημένη επιστολή), ή µε κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου (δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38001, Βόλος), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή µέχρι στις 9/8/2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. ή

β) Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο), την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 9/8/2017 και από ώρα 10.30 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.00 π.µ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής προσφορών).

Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκτελούν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικές µε το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της ∆/νσης Οικονομικών, πληρ: Μαρία Παπαϊωάννου, τηλ:(24213)50177, 50165.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτηµάτων που τη συνοδεύουν θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Βόλου στο διαδίκτυο www.dimosvolos.gr.

ΠΗΓΗ