Δήμος Ρ. Φεραίου: Ακύρωση απόφασης απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρήγα Φεραίου περί «απ’ ευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος Περιβλέπτου», με αριθμό 7/2017.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο αιτιολογικό της απόφασης, μετά από άγονη δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στο Περίβλεπτο, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η απ’ ευθείας εκμίσθωσή του. Σύμφωνα δε με το ιστορικό της απόφασης, ενδιαφερόμενος κατέθεσε αίτηση, για την ενοικίαση του συγκεκριμένου δημοτικού καταστήματος Περιβλέπτου, δεσμευόμενος προφορικά ότι θα καταθέσει στο άμεσως επόμενο χρονικό διάστημα, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην 180/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος ζήτησε την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Περιβλέπτου, προκειμένου να το λειτουργήσει ως Αναψυκτήριο, Καφέ – Ουζερί και ανέφερε ότι με την ανάθεση, θα προκαταβάλει τα ενοίκια ενός έτους. Με έγγραφο του Δήμου Ρήγα Φεραίου προς τον μισθωτή ζητήθηκε εντός πέντε εργάσιμων ημερών, δηλαδή έως 13-2-2017, η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (εγγυητική επιστολή, φορολογική ενημερότητα, δημοτική ενημερότητα, καταβολή πρώτου ετήσιου μισθώματος), ενώ με την από 22-2-2017 συνημμένη στην κρινόμενη πράξη αίτηση του ως άνω μισθωτή, δηλώθηκε από τον ίδιο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου η έλλειψη δυνατότητας προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας από τον ενδιαφερόμενο πριν την παρέλευση τριμήνου.

Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι, δεν πληρούνται οι τιθέμενες από το Δήμο Ρήγα Φεραίου νόμιμες προϋποθέσεις για την απ’ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Περιβλέπτου κι αντίκειται στις κείμενες διατάξεις η απ’ ευθείας εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων κατόπιν προφορικών δεσμεύσεων των μισθωτών, κατ’ αντίθεση προς τον έγγραφο τύπο των σχετικών πράξεων, ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρήγα Φεραίου περί «απ’ ευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος Περιβλέπτου», ενώ κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 εντός προθεσμίας ενός μηνός.

ΠΗΓΗ