ΔΕΥΑΜΒ: Μειοδοτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση των εγκαταστάσεών της

Μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με με σφραγισμένες προσφορές προκηρύσσει η ΔΕΥΑΜΒ για την ασφάλιση των εγκαταστάσεών της, συνολικού προϋπολογισμού  25.000,00.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19/04/2017 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα 5, 2ος όροφος, στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.M.B., οδός Κωνσταντα 141 στο Βόλο, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 09:00π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β) ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί και δ) κοινοπραξίες προµηθευτών.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο προµηθειών της ∆ΕΥΑΜΒ τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα της επιχείρησης στην διεύθυνση www.deyamv.gr.

ΠΗΓΗ

Prev Δ. Κολυνδρίνη: Ζητά παρέμβαση υπουργού Περιβάλλοντος για επαναλειτουργία λατομείων Ν. Πηλίου
Next Δικαιότερη τιμολόγηση στο νερό ζητούν κάτοικοι της Ιωλκού