Διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς

Ανοιχτό διαγωνισμό προκηρύσσει ο δήμαρχος Βόλου για την ανάθεση του έργου “κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αγριάς” με προϋπολογισμό 1.260.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών οικοδομικά με προϋπολογισμό 515.227,32€ και ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 482.569,56€ 2.

Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Συμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος 2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 08/05/2017. Πληροφορίες: Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 24210 97503- 24210 94034.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-05-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.323,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ ΣΑΕΠ117 (400.180,84€ Κ.Α. 64-7321.001 ΕΤΟΥΣ 2017) & ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (859.819,16€). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

ΠΗΓΗ