Διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς

Ανοιχτό διαγωνισμό προκηρύσσει ο δήμαρχος Βόλου για την ανάθεση του έργου “κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αγριάς” με προϋπολογισμό 1.260.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών οικοδομικά με προϋπολογισμό 515.227,32€ και ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 482.569,56€ 2.

Τα τεύχη Δημοπράτησης (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://dimosvolos.gr/Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Συμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος 2017) από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 08/05/2017. Πληροφορίες: Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, τηλ.: 24210 97503- 24210 94034.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-05-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.323,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ ΣΑΕΠ117 (400.180,84€ Κ.Α. 64-7321.001 ΕΤΟΥΣ 2017) & ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (859.819,16€). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

ΠΗΓΗ

Prev Με ικανοποιητικούς ρυθμούς το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στον ποταμό Μέγα
Next Βόλος: Ετοιμότητα φορέων ενόψει αντιπυρικής περιόδου