Εκατό εγκαταλελειμμένα οχήματα στην πόλη του Βόλου

Περίπου 100 οχήματα είναι εγκαταλελειμμένα σε διάφορα σημεία του Δήμου Βόλου τα οποία θα περισυλλέξει ο δήμος και θα τα παραδώσει στο εγκεκριμένο σύστημα συλλογή Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

Χθες η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε τους όρους του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίησή τους.

Σύμφωνα με τους όρους, τα οχήματα αυτά ο ανάδοχος τα περισυλλέγει, μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, µε δικά του μέσα και τα φυλάσσει σε δικό του φυλασσόμενο χώρο για τουλάχιστον 20 ημέρες. Για κάθε τέτοιο όχημα, ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο το ποσό των 40 ευρώ τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν έχει την δυνατότητα να τα παραλάβει από την πόλη και να τα φυλάξει σε δικό του χώρο, τότε την διαδικασία της μεταφοράς και της φύλαξης την αναλαμβάνει ο Δήμος. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο το ποσό των 80 ευρώ τουλάχιστον.

Στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών που φυλάσσεται το όχημα, ο ιδιοκτήτης μπορεί εφόσον το επιθυμεί να το πάρει πίσω µε δικά του μέσα, αφού καταβάλει το ποσό των 100 ευρώ για έξοδα μεταφοράς και φύλαξης και αφού υποβάλλει ακριβές αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αντίστοιχη ∆.Ο.Υ.,περί του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το όχημα που δε διαθέτει πινακίδες κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση τμημάτων οχημάτων, μηχανημάτων, φορτηγών και δικύκλων η ελάχιστη τιμή ορίζεται στα 0,16€/κιλό τουλάχιστον. Η πιστοποίηση θα γίνεται µε τα ζυγολόγια της γεφυροπλάστιγγας του Δήμου Βόλου.

ΠΗΓΗ