Εντάσεις στην πιο σύντομη συνεδρίαση του ΕΒΕ Καρδίτσας

Λίγα λεπτά διήρκησε η χθεσινή συνεδρίαση του επιμελητηρίου Καρδίτσας, γιατί επί της ουσίας δεν έγινε συζήτηση, παρά μόνο ο πρόεδρος του επιμελητηρίου κ. Βύρων Παππάς ανέγνωσε την κατά πλειοψηφία απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, που σημείωνε ότι δεν τίθεται θέμα συζήτησης, και η συνεδρίαση λύθηκε. Η συνεδρίαση είχε συγκληθεί μετά από αίτημα δέκα συμβούλων του Δ.Σ. με μοναδικό θέμα συζήτησης το αίτημα αποπομπής της Δ/ντριας του ΕΒΕ Καρδίτσας από την εκλογική επιτροπή.

Η κατά πλειοψηφία απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, όπως την ανέγνωσε ο κ. Παππάς αναφέρει:

«Η Διοικητική Επιτροπή, κατά την συνεδρίασή της, της 9 Νοεμβρίου 2017, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, κατέληξε στην εξής απόφασή της:
​Έχοντας υπόψη ότι, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, οι προθεσμίες του Δημοσίου είναι ενδεικτικές, ορθώς υπήρξε το σκεπτικό έστω και 2 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας περί διακανονισμού των επιμελητηριακών συνδρομών των μελών του Επιμελητηρίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους από τον επιχειρηματικό μας κόσμο στις επικείμενες επιμελητηριακές εκλογές. Εφόσον, όμως, η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου ομόφωνα αποφάσισε την επιστροφή αυτών στους δικαιούχους μετά τον αδικαιολόγητο θόρυβο που αδίκως προέκυψε, ορθώς έγινε η επιστροφή αυτή, σε εκτέλεση της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής.
Εξετάστηκε επίσης από την Διοικητική Επιτροπή στις 8 Νοεμβρίου 2017 περίπτωση μέλους που απώλεσε το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεστε λόγου λάθους συνεννόησης και αποφάσισε με πλειοψηφία ότι δεν ευθύνεται η υπηρεσία του Επιμελητήριου.
​Έχοντας, επίσης, υπόψη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τακτική συνεδρίασή του, απέρριψε με την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, αίτημα μέλους του, που πρόβαλε διάφορους λόγους, όπως εξαιρεθεί από την νόμιμη συμμετοχή της στην Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου η Διευθύντρια αυτού. Η απόφαση αυτή είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν είναι δυνατό να επανεξετασθεί, διότι λήφθηκε με όλους τους νόμιμους τύπους λήψης αποφάσεων από συλλογικά όργανα της Διοίκησης (νόμιμη απαρτία και νόμιμη πλειοψηφία). Μόνο σημαντικά νεώτερα στοιχεία, που αφορούν το θέμα αυτό, θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την επανεξέταση του θέματος αυτού, πράγμα, που δεν υφίσταται στην παρούσα περίπτωση.
​Έχοντας, τέλος, υπόψη της, η Διοικητική Επιτροπή ότι η νόμιμη λήψη αποφάσεων από τα όργανα διοίκησης του Επιμελητηρίου δεν είναι δυνατό να απαξιώνεται για λόγους εντυπώσεων ή, ενδεχομένως, και προσωπικών διαφορών, που είναι αδιάφορες για το Επιμελητήριο, το οποίο αποτελεί ένα σεβαστό και υπολογίσιμο θεσμικό παράγοντα της δημόσιας, οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας.
​Για τους παραπάνω λόγους, η Διοικητική Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε όπως συγκαλέσει μεν το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, που προτείνουν νόμιμα οι συνάδελφοί μας, δεν θα επιτρέψει, ούτε θα εισαγάγει ως θέμα ημερήσιας διάταξης όμως την συζήτηση θέματος, που έχει ήδη κριθεί και αποφασισθεί, δεν παρουσιάζονται δε σημαντικά νεώτερα στοιχεία, που να δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση επανάληψη της συζήτησης επί του ήδη αποφασισθέντος αυτού θέματος.
​Συνεπώς, λύεται η συνεδρίαση.».
Η συγκεκριμένη ανάγνωση και απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και έντονες αντιπαραθέσεις, ενώ πολύ πιθανόν το θέμα να απασχολήσει και επόμενες συνεδριάσεις.

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ