Επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων χωρίς άδειες

Μικτά κλιμάκια ελέγχου στα οποία συμμετείχαν στελέχη του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ΥΠΕΕ πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων και ειδικότερα σε επιχειρήσεις αγοράς μεταλλικών αντικειμένων, χυτηρίων ανακύκλωσης μετάλλων (scrap), εμπόρων και συναφών επιχειρήσεων, στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Όπως διαπιστώθηκε, το σύνολο σχεδόν των προμηθευτών, μικρών και μεσαίων ποσοτήτων αποβλήτων προς ανακύκλωση – ανάκτηση – επαναχρησιμοποίηση, δεν διέθεταν άδειες συλλογής και μεταφοράς αυτών, ούτε και καθορίζονταν η προέλευσή τους.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας με έγγραφό της προς τα Επιμελητήρια των τεσσάρων θεσσαλικών νομών, καλεί τις διοικήσεις να ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά με τη νομοθεσία, προκειμένου να ακολουθήσουν στοχευμένοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς απαιτείται άδεια που είναι υποχρεωτική.
Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η αποδοχή ή και αγορά των συγκεκριμένων υλικών αν ο προμηθευτής αυτών δεν διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς (αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκομίζεται για το αρχείο της επιχείρησης) και δεν αναγράφεται στα σχετικά παραστατικά, πέραν της καταγραφής των επιμέρους κατηγοριών των υλικών, και η προέλευση αυτών (επιχείρηση, περιοχή κ.α.) Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται εκείνοι οι προμηθευτές οι οποίοι είναι κάτοχοι των υλικών εξαιτίας εργασιών που εκτελέστηκαν σε ιδιοκτησία τους (χωρίς να απαλλάσσονται από την υποχρέωση αναγραφής στα σχετικά παραστατικά παράδοσης – πώλησης η προέλευσή τους) και κατά συνέπεια αποτελούν μεμονωμένους ιδιώτες προμηθευτές.

 

 

ΠΗΓΗ