Η Αποκεντρωμένη δικαιώνει Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας απέρριψε σήμερα ως αβάσιμη, την προσφυγή που είχε κάνει ο Αγροτικός  Συνεταιρισμός Βόλου κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ στην Ένωση Αγροτικών Βόλου «ΕΒΟΛ» -Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο είχε επιβληθεί για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς διαπιστώθηκε ότι η ΕΒΟΛ διοχέτευε υγρά απόβλητα στο  δίκτυο ομβρίων της Α΄ ΒΙΠΕ, προκαλώντας υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ενώ η γαλακτοβιομηχανία λειτουργεί χωρίς απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ.

Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο έλεγχος της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας κατά το χρόνο έκδοσή της και δεν υπεισέρχεται σε έλεγχο ουσίας.

Επίσης, σύμφωνα με το αιτιολογικό τονίζεται ότι από τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριμένα την από 27-5-2015 εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων και την από 11-5-2015 έκθεση κοινής αυτοψίας των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, διαπιστώθηκε μακροσκοπικά και στα δύο σημεία του δικτύου ομβρίων της Α΄ ΒΙ.ΠΕ., από τα οποία ελήφθη δείγμα, η διάθεση υγρών  αποβλήτων γαλακτώδους εμφάνισης, πράγμα που οδήγησε τις συναρμόδιες υπηρεσίας να ζητήσουν από Διαπιστευμένο Εργαστήριο Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων, συγκεκριμένες παραμέτρους ανίχνευσης υγρών αποβλήτων γαλακτοβιομηχανίας στα εν λόγω δείγματα. Τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων, στα οποία πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός λακτόζης και ανιχνεύθηκε πρωτεϊνη αγελαδινού γάλακτος, καταδεικνύουν ότι πρόκειται για υγρά απόβλητα γαλακτοβιομηχανίας, τα οποία διοχετεύθηκαν στο δίκτυο ομβρίων της Α΄ ΒΙ.ΠΕ.

Επίσης η συγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία στερείται απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία υφιστάμενων μονάδων που εκσυγχρονίζονται – επεκτείνονται και προηγείται της άδειας λειτουργίας για τον εκσυγχρονισμό –επέκταση της μονάδας.

Επίσης, με το υπ’ αριθμ. 9187/12-5-2017 έγγραφο, το οποίο παραλήφθηκε νόμιμα από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου (ΕΒΟΛ), ζητήθηκαν οι απόψεις σχετικά με τα διαπιστωθέντα και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου κατέθεσε με το αριθμ. πρωτ. 449/19-5-2017 έγγραφο τις απόψεις της.

Τέλος επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση της Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κρίνεται νόμιμη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απορρίπτει την από 15-3-2017 προσφυγή του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ» κατά της αριθμ. οικ.1131/23-2-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ως αβάσιμη κατά το νόμο. Κατά της απόφασης δίνεται το δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας.

ΠΗΓΗ