Η οικονομική εκκαθάριση της ΔΕΜΕΚΑΒ στο συμβούλιο της Δευτέρας

Ποσό 140.050,61 ευρώ θα πληρώσει ο δήμος Βόλου στο πλαίσιο της οικονομικής εκκαθάριση της δημοτικής επιχείρησης του πρώην δήμου Βόλου Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ). Το θέμα έρχεται προς έγκριση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου τη Δευτέρα 31 Ιουλίου (6 μ.μ.) και περιλαμβάνει την οικονομική εκκαθάριση. Σε επόμενη συνεδρίαση θα τεθεί προς έγκριση η εκκαθάριση των ακινήτων της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών Κατασκευών Βόλου.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσιών «με απόφαση του 2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 666 τ.Β/2011 αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση της δημοτικής επιχείρησης του πρώην Δήμου Βόλου με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ). Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της επιχείρησης, οι αρμόδιοι εκκαθαριστές ζητούν την ανάληψη υποχρεώσεων (οφειλών) της ΔΕΜΕΚΑΒ από τον Δήμο Βόλου και απόδοσή τους στην ΑΝΕΒΟ.
Από τις διατάξεις του νόμου και σύμφωνα με την αιτιολογημένη εισήγηση των αρμόδιων εκκαθαριστών, συμπεραίνεται ότι ο Δήμος Βόλου δύναται να αναλάβει την υποχρέωση (οφειλή) της ΔΕΜΕΚΑΒ προς την ΑΝΕΒΟ, απόδοσης ποσού 140.050,61 ευρώ».
Να αναφερθεί ότι στην εισήγηση περιλαμβάνεται και επιστολή των εκκαθαριστών της ΔΕΜΕΚΑΒ προς τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Ανδρέα Ζέρβα που αναφέρει ότι σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η εκκαθάριση της ΔΕΜΕΚΑΒ και από τις 31-12-2010 αποσπάστηκε ο κλάδος της δημοτικής επιχείρησης που αφορούσε στα προγράμματα και συστήθηκε η Αναπτυξιακή Βόλου (ΑΝΕΒΟ) με εταίρους τον Δήμο Βόλου με 12680 μετοχές και την κοινότητα Μακρινίτσας με 120 μετοχές.
Σύμφωνα με τους εκκαθαριστές, η συμμετοχή του Δήμου Βόλου περιλαμβάνει απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τα προγράμματα της ΔΕΜΕΚΑΒ, στο ποσό των 258.843,28 € (ενεργητικά στοιχεία 327.044,28 € μείον παθητικά στοιχεία 68.201 €), την εισφορά μετρητών ποσού 58.156,72 € και συνολικά 317.000 €. Η κοινότητα Μακρινίτσας συμμετέχει στο κεφάλαιο με ποσό 3.000 €, όπως εκτιμήθηκαν από την επιτροπή αρ. 9 ΚΝ 2190/20.
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΜΕΚΑΒ ανέρχεται σε 320.000 €, διαιρούμενο σε 12.800 μετοχές, ονομαστικής αξίας 25 € εκάστη. Ενώ οι μετοχές ανήκουν στον Δήμο Βόλου, ένα μικρό ποσοστό της συμμετοχής ποσού σε € 258.843,28, εξασφαλίστηκε με εισφορά ενεργητικών στοιχείων της ΔΕΜΕΚΑΒ 327.044.28 € και παθητικών 68.201 €, όπως εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του αρ. 9 ΚΝ 2190/1920.
Επίσης, αναφέρουν ότι επειδή η έκθεση της ανωτέρω επιτροπής με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2009 εκτίμησε εισφορά κλάδου με ισολογισμό 31-12-2008 και η απόσχιση του κλάδου ολοκληρώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου του 2010, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσό από τα στοιχεία του ενεργητικού (κυκλοφορούντος) να εισπραχτεί από τη ΔΕΜΕΚΑΒ και να μην αποδοθεί στην ΑΝΕΒΟ. Το ποσό αυτό που δεν αποδόθηκε την 31-12-2010 ήταν 226.850,76 €. Αυτό ο ποσό μειώθηκε στη χρήση του 2011 κατά 24.851,55 €, στο χρήση του 2012 κατά 21.948,60 € κι στη χρήση του 2015 κατά 40.000 €, με καταβολή μετρητών από τη ΔΕΜΕΚΑΒ.
Τέλος, οι εκκαθαριστές στην επιστολή τους αναφέρουν ότι ο λόγος που δεν μπόρεσε η ΔΕΜΕΚΑΒ να εξοφλήσει όλη αυτή την υποχρέωση, είναι ότι είχε να καταβάλλει πολλές ανελαστικές δαπάνες. Το ποσό προς απόδοση στην ΑΝΕΒΟ Α.Ε. είναι 140.050,61 € δηλαδή 226.850,76 – 24.851,55 – 21.948,60 – 40.000 = 140.050,61 €, ποσό που δύναται να καταβάλει ο Δήμος Βόλου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΗΓΗ