Καρδίτσα: Κατεπείγουσα προκήρυξη για προμήθεια ελαστικών από την Αστυνομία

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας, προκειμένου να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή μονάδος, για την έκτακτη και κατεπείγουσα προμήθεια ελαστικών επισώτρων (μάρκας GOOD YEAR – MICHELIN – TOYO – FIRESTONE – BRIDGESTON-METZELER), από το ελεύθερο εμπόριο, σε προβλεπόμενες ποσότητες και διαστάσεις, όπως αυτά εμφαίνονται στο παράρτημα Α’ της παρούσης, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υφιστάμενων υπηρεσιακών οχημάτων της, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτών, εντός του εγκεκριμένου ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24%, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν στην υπηρεσία μας, με το ταχύτερο δυνατό μέσο, έως την 28-07-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας, προσφορά της επιχείρησης – εταιρείας τους, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω με έντονους και υπογραμμισμένους χαρακτήρες.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις 5,44% (2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ., 2,72% υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 2% επί των προαναφερθεισών κρατήσεων και κράτηση υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου, επιπροσθέτως βαρύνονται με κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (Ν.4412/2016) 0,06%, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου, καθώς επίσης παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, όταν αυτή υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ. Επιπροσθέτως ο προμηθευτής βαρύνεται με κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ. (Ν.4013/2011) 0,06%, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική Νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης και ο αριθμός αναγνώρισης. Επιπλέον να υπάρχει πιστοποιητικό ποιότητας της εταιρείας κατασκευής (ΙSO ή ισοδύναμου άλλης εταιρίας πιστοποίησης) (Φ/φα πιστοποιητικών)

Η ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία κατασκευής τους. (Υπεύθυνη δήλωση από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι η ημερομηνία παραγωγής ελαστικών δε θα υπερβαίνει τους 9 μήνες κατά την ημερομηνία της παράδοσης).

Τα ελαστικά πρέπει να είναι ολοκαίνουργια. Να είναι αυθεντικά – γνήσια. Να μην προέρχονται από αναγόμωση. Τα ελαστικά που είναι κατασκευασμένα από νάιλον αποκλείονται. Στο πλευρικό τοίχωμα των επίσωτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTO επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες. Τα προσφερόμενα ελαστικά ΔΕΝ θα πρέπει να είναι αποκλείστηκα χειμερινού τύπου και να έχουν αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των οχημάτων & μοτ-των, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τους αντίστοιχους δείκτες φορτιού – ταχύτητας έκαστης διάστασης.

Στην προσφορά πρέπει να αναγράφονται :

α) Τα υπό προμήθεια είδη (διάσταση, μάρκα).

β) Ο χρόνος παράδοσης.

γ) Η τιμή μονάδος (με κρατήσεις και Φ.Π.Α.) και η συνολική τιμή προσφοράς (με κρατήσεις και Φ.Π.Α.), βάσει του προβλεπόμενου αριθμού τεμαχίων.

δ) Η εγγύηση που παρέχεται (έτη και χιλιόμετρα).

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, β. Ασφαλιστική ενημερότητα (με αιτιολογία: «Για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο») από κύριο ασφαλιστικό φορέα και σε περίπτωση που απασχολεί προσωπικό και από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο καταβάλλονται εισφορές για το προσωπικό, γ. φορολογική ενημερότητα (με αιτιολογία: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς της κεντρικής διοίκησης»). Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή εκδιδόμενο ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.

δ. άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης και την άδεια νομιμότητας της εργασίας.

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται και τυχόν εργασίες (τοποθετήσεις – ευθυγραμμίσεις – ζυγοσταθμίσεις – επιδιορθώσεις) για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο ελαστικών για υπηρεσιακά οχήματα, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α’ της παρούσης. Στις τιμές περιλαμβάνονται και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις.

Ο προμηθευτής υποχρεούται για την τοποθέτηση των ελαστικών επίσωτρων στο κατάστημά του ή σε συνεργαζόμενο με αυτόν κατάστημα καθ’ υπόδειξη του προμηθευτή, ο οποίος θα έχει και την πλήρη ευθύνη για την τοποθέτηση των ελαστικών, καθώς και στην επισκευή όσων ελαστικών παρουσιάζουν πρόβλημα μετά την τοποθέτησή τους σε υπηρεσιακά οχήματα με δική του οικονομική επιβάρυνση.

Ως χρόνος παράδοσης των ελαστικών ορίζεται το διάστημα των πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας της αρμόδιας Υπηρεσίας για κάθε όχημα – μοτοσικλέτα. Ο ανωτέρω χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια προς τούτο ορισθείσα επιτροπή της Υπηρεσίας μας, η οποία και θα είναι αρμόδια για την παραλαβή των ελαστικών, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ( άρθρα 26 και 321 του Π.Δ. 394/96).

Διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις και οι αριθμοί των τεμαχίων, που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος Α’ της παρούσης, έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση και μπορεί να διαφοροποιηθούν, εντός πάντα της εγκεκριμένης πίστωσης των 15.000,00 Ευρώ.

– Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί, μετά από έλεγχο, στο όνομα του δικαιούχου και δια της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. και εντός εξήντα (60) ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του ν.4152/2013.

– Όλα, χωρίς καμία εξαίρεση, τα παραπάνω καθορισθέντα στοιχεία και προϋποθέσεις, πρέπει ρητά και συνολικά να αναγράφονται και αναλύονται στην έγγραφη προσφορά των ενδιαφερομένων.

– Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα, να αναστείλει ή να ακυρώσει την εξέλιξη ή και την εκτέλεση της παρούσης διαδικασίας, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο.

– Εάν ο προμηθευτής που θα επιλεγεί ακυρώσει ή δεν τηρήσει επακριβώς την υπογραφείσα σύμβαση, υφίσταται τις νόμιμές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

Πληροφορίες, όροι πληρωμής κ.λ.π. παρέχονται από το Γραφείο Μερικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, Τηλ. επικοινωνίας: 2441 0 80207 , ώρες: 08:00-13:30, FAX: 2441 0 71111.
E-mail.: [email protected]

ΠΗΓΗ

Prev Ποινές κάθειρξης 12 έως 19 χρόνια στους πέντε κατηγορούμενους για ληστεία και θάνατο συνταξιούχου
Next Διακρίσεις σε βάρος των μαθητών ΑμεΑ καταγγέλλει ο "Ιππόκαμπος"