Μειοδοτικός διαγωνισμός από τον ΟΛΒ για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων

Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, ύψους 60.000 ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν το λιμάνι προκηρύσσει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Αυγούστου 2017. Η απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.
Οι προσφορές υποβάλλονται στον ΟΛΒ ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού στις 10 π.μ. ενώ μπορούν να αποσταλούν στον ΟΛΒ με
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην ΟΛΒ ΑΕ μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου ΑΕ, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

ΠΗΓΗ