Νομιμοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων στον Αϊ Γιάννη

Λιμενικές εγκαταστάσεις στον αιγιαλό και στο θαλάσσιο χώρο στο λιμάνι του Αγίου Ιωάννη Πηλίου του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, συνολικού εμβαδού 5.100,03 τ.μ., που έχουν εκτελεστεί άνευ αδείας νομιμοποιεί η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου με απόφασή της που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Η απόφαση αφορά την προβλήτα του λιμανιού που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο εμβαδού 1.587,52 τ.μ., τον προσήνεμο μώλο, στον θαλάσσιο χώρο, συνολικού εμβαδού 544,06 τ.μ. και τον υπήνεμο μώλο στον θαλάσσιο χώρο, συνολικού εμβαδού 544,06 τ.μ., τα οποία έχουν εκτελεστεί άνευ αδείας, και αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα από Ιανουαρίου 2005.

Η προαναφερόμενη νομιμοποίηση, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την παρούσα απόφαση και συγκεκριμένα:

Να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ρύπανσης περιβάλλοντος, πρόκλησης ατυχημάτων στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους.

Να ορισθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, φορέας διοίκησης, χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης για τα υφιστάμενα λιμενικά έργα (για τα οποία θα υπάρχει αποτύπωση και τεχνική περιγραφή της κατασκευής τους), ώστε με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του να αναληφθεί η συντήρηση και η ασφαλής λειτουργία τους.

Να μη γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στον αιγιαλό και την παραλία χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις.

Να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ζωνών αιγιαλού-παραλίας, καθώς και η πρόσβαση από και προς τη θάλασσα.

Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την υπόδειξη του κατάλληλου φωτισμού προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων.

Να τηρηθούν οι διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Να μην εκτελεστούν περαιτέρω έργα επέκτασης, διαμόρφωσης ή άλλες επεμβάσεις στον αιγιαλό, στην παραλία ή στην θάλασσα, χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 3028/2002 και 2971/2001). Να γίνουν οι αναγκαίες επεμβάσεις στο έργο ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο της προσάμμωσης τόσο του εσωτερικού όσο και του στομίου του λιμένα.

Να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του όλου έργου και της ζώνης του αιγιαλού. Να ληφθούν μέτρα αποφυγής θέσης σε κίνδυνο ή ενόχλησης των λουομένων στην περιοχή από την είσοδο και έξοδο των σκαφών στον εν λόγω λιμένα

Να τηρηθούν στο ακέραιο οι προαναφερθέντες εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.

Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και με την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, αναφέρεται στην απόφαση.

ΠΗΓΗ

Prev Καρδίτσα: Αρχίζει η Διεθνής Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών
Next Πλωτή μαρίνα στο λιμάνι Αμαλιάπολης - Αλμυρού