Οι άδειες λαϊκών σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Βόλου

Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο στις έξι το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου με μοναδικό θέμα συζήτησης τη λήψη απόφασης για την παράταση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, έγκειται στο γεγονός ότι τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων, οφείλουν να λάβουν σχετικές αποφάσεις μέχρι αύριο, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης αα δημοτικά συμβούλια των δήμων όλης της χώρας οφείλουν να προβούν έως 31-01-2017, στην έκδοση αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/2014(Α΄118), όπως ισχύει.

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δε δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.

Οι αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.

Με βάση την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14 για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή πρέπει να υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ,

β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη,

δ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση,

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

η) Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, βάσει της οποίας είχαν λάβει την άδεια τους.

θ) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285.

ΠΗΓΗ