ΟΛΒ: Η ρύπανση οφείλεται σε αστικά λύματα

Με ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου επανέρχεται στο θέμα της ρύπανσης στον θαλάσσιο χώρο του λιμανιού, δηλώνοντας κατηγορηματικά – για μια ακόμη φορά – ότι η ρύπανση μεταξύ του Δημαρχείου και της προβλήτας Τελωνείου δεν οφείλεται στη διακίνηση του scrap, αλλά σε αστικά λύματα.

Επισημαίνει μάλιστα, ότι η εκτίμηση αυτή ενισχύεται, αφενός από το γεγονός ότι το φαινόμενο είναι περιοδικό και εμφανίζεται κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες, αφετέρου από την απουσία μετρήσεων για μικροβιολογικούς παράγοντες στα δείγματα της ΔΕΥΑΜΒ.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του ο ΟΛΒ αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 30982/24-04-2017 έγγραφο του Δημάρχου Βόλου, που μας κοινοποιήθηκε, στο περιεχόμενο του οποίου δόθηκε ευρεία δημοσιότητα και σχετίζεται με το πρόσφατο περιστατικό ρύπανσης στους θαλάσσιους χώρους του λιμένα και στην απόδοσή του στη διακίνηση χύδην παλαιοσιδήρου (scrap), έχουμε να καταθέσουμε τα εξής:
• Ο λιμένας Βόλου λειτουργεί σύμφωνα με την με αριθμό 199737/31-05-2011 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Στους ειδικούς όρους έγκρισης Νο 25 αναφέρεται: «Να γίνεται συνεχής διαβροχή του scrap κατά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσής του μέσω κατάλληλου συστήματος διαβροχής». Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της δραστηριότητας υπάρχει συνεχής διαβροχή του υλικού (από τρία φορητά μηχανήματα διαβροχής), με ευθύνη της εταιρείας που διακινεί το φορτίο. Η όλη διαδικασία ελέγχεται από προσωπικό της ΟΛΒ ΑΕ.
• Η ΟΛΒ ΑΕ διαθέτει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001.
• Η διακίνηση φορτίου παλαιοσιδήρου (scrap) από το λιμάνι του Βόλου, εκτελείται πέραν της 30ετίας και ποτέ δεν ανιχνεύθηκαν επιβαρυμένοι μικροβιολογικοί παράγοντες στο νερό της θάλασσας, που να προέρχονται από τη διαδικασία διακίνησης του scrap. Τούτο επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα ελέγχου των δειγμάτων του θαλάσσιου ύδατος των τελευταίων ετών, που πραγματοποιούνται, για λογαριασμό της ΟΛΒ ΑΕ, από πιστοποιημένο ανάδοχο (εργαστήριο).
• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας/ΔΙΠΕΧΩ, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2492/13-04-2017 έγγραφό της, μας διαβίβασε την από 12-04-2017 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, στην περιοχή του εμπορικού λιμένα, στην οποία αναφέρεται ότι: «δεν διαπιστώθηκε αλλοίωση του χρώματος της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή του εμπορικού λιμένα Βόλου τόσο ανάμεσα στις προβλήτες Νο 1 και Νο 2» όπου γίνεται η φορτοεκφόρτωση του scrap.

• Η αρμόδια, για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου, Περιφέρεια Θεσσαλίας/ΔΙΠΕΧΩ, με τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2473/12-04-2017 & 758/20-04-2017 έγγραφά της, μας γνωστοποίησε ότι προκύπτει επιβάρυνση των θαλασσίων υδάτων της περιοχής του λιμένα από λύματα πιθανότατα αστικού τύπου, λόγω αυξημένων τιμών σε μικροβιολογικούς παράγοντες (e-coli, εντερόκοκκοι κ.λ.π.), γεγονός που διαπιστώθηκε και σε νέα δειγματοληψία από τη θαλάσσια περιοχή του Τελωνείου, της κεντρικής προβλήτας και έναντι του Δημαρχιακού Μεγάρου. Παράλληλα με την εν λόγω δειγματοληψία διαπιστώθηκε η απουσία επιβάρυνσης του θαλάσσιου ύδατος σε βαρέα μέταλλα. Επισημαίνεται ότι οι αναλύσεις της αρμόδιας, εν λόγω, Αρχής συνοδεύονται από αναφορές μικροβιολογικής επιβάρυνσης των δειγμάτων.
• Με έγγραφά της η ΔΕΥΑΜΒ μας γνωστοποιεί ότι τα αποτελέσματα αναλύσεων στις οποίες η ίδια προέβη καταδεικνύουν ότι τα δείγματα παρουσιάζουν επιβάρυνση που δεν προέρχεται από διαρροή λυμάτων αστικού τύπου, χωρίς όμως να μας κοινοποιείται ανάλυση της μικροβιολογικής επιβάρυνσης των δειγμάτων. Παράλληλα μας ενημερώνει ότι προέβη και σε ανάλυση δειγμάτων που λήφθηκαν από λιμνάζοντα, προφανώς, νερά επί της προβλήτας (όχι θαλάσσια ύδατα) από όπου διακινείται το scrap, όπου διαπίστωσε επιβάρυνση και πάλι όμως χωρίς να στοιχειοθετεί τα αποτελέσματα με κοινοποίηση στοιχείων μικροβιολογικής επιβάρυνσης των εν λόγω υδάτων.

Έπειτα από τα προεκτεθέντα αδυνατούμε να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα με την Δημοτική Αρχή, ότι δηλαδή είναι πασιφανές, πως η εμφανισθείσα ρύπανση της θάλασσας προέρχεται από τη διακίνηση του scrap και όχι από αστικά λύματα, γεγονός που ενισχύεται κατά την άποψή μας α) από την περιοδικότητα του φαινομένου εντός της ημέρας (εμφάνιση κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες) και β) Από την απουσία μετρήσεων για μικροβιολογικούς παράγοντες στα δείγματα της ΔΕΥΑΜΒ».

ΠΗΓΗ