Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του δήμου Βόλου

Με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα δημάρχου Βόλου Θαν. Θεοδώρου που αναρτήθηκε στη Διαύγεια ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι που αναλαμβάνουν καθήκοντα από την 1η Μαρτίου 2017.
Σύμφωνα με την απόφαση ορίστηκαν οι παρακάτω εξής δημοτικοί σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι:
1.- Τον κ. Αθανάσιο Σταυρίδη , Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών -∆όµησης – Βιώσιµης Κινητικότητας µε αρµοδιότητες:
-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών µονάδων των Τεχνικών Υπηρεσιών, ∆όµησης και Βιώσιµης Κινητικότητας.
– Την αρµοδιότητα για θέµατα κυκλοφορίας και στάθµευσης των τροχοφόρων, πλην της αστυνόµευσης των χώρων στάθµευσης και το συντονισµό, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους αντιδηµάρχους, των υπηρεσιών που σχετίζονται µε την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.
– Τη µέριµνα για θέµατα απαλλοτριώσεων, διανοίξεων οδών και διασφάλισης των κοινοχρήστων χώρων.
– Τη µέριµνα και ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων – Τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.
– Τη συγκρότηση κλιµακίων ελέγχου ανελκυστήρων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.
– Την έκδοση απόφαση διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08. – Την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.
– Την εποπτεία και ευθύνη εγκατάστασης και λειτουργίας των Κεραιών Σταθµών Ξηράς.
– Την αρµοδιότητα υπογραφής των συµβολαίων που αφορούν προσκυρώσεις εδαφικών τµηµάτων ιδιοκτησίας του ∆ήµου Βόλου, τα οποία προέρχονται από υφιστάµενους πριν από την έγκριση του σχεδίου πόλεως κοινόχρηστους χώρους σε παρακείµενες ιδιοκτησίες, και µέχρις αξίας έξι χιλιάδων (6.000,00 €), µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα αντικειµενική αξία των προσκυρωµένων ακινήτων.
– Την αρµοδιότητα υπογραφής παράτασης πέραν των εννιά µηνών για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας.
– Την αρµοδιότητα υπογραφής παράτασης ισχύος οικοδοµικής άδειας πέραν της τετραετίας.
– Την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρµοδιοτήτων του.
– Την αρµοδιότητα και ευθύνη υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρµοδιοτήτων του.
– Την υπογραφή των αδειών των προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων αρµοδιότητάς του.
– Την υπογραφή των αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρµοδιότητάς του.
– Την αρµοδιότητα διεκπεραίωσης ειδικών θεµάτων που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ µέρους του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου.
2.- Τον κ. Χρήστο Στεφόπουλο, Αντιδήµαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίας και ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων µε αρµοδιότητες:
-Την ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Νέας Ιωνίας και Αισωνίας.
-Την εποπτεία της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ∆ηµοτικές Ενότητες της αρµοδιότητάς του. -Τη µέριµνα για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες της αρµοδιότητάς του.
-Τη συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της αρµοδιότητάς του για την επίλυση των προβληµάτων τους.
-Την υπογραφή των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφηµίσεων που εκδίδονται εντός των διοικητικών ορίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Νέας Ιωνίας και Αισωνίας.
-Την υπογραφή των βεβαιώσεων καταγωγής των δηµοτών των ∆ηµοτικών Ενοτήτων της αρµοδιότητάς του.
– Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Κοιµητηρίων -Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας όλων των κοιµητηρίων εντός του Καλλικρατικού ∆ήµου Βόλου.
-Την αρµοδιότητα για την έκδοση και υπογραφή των πράξεων που αφορούν στη σύσταση και παραχώρηση οικογενειακών τάφων στα Κοιµητήρια του ∆ήµου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας Κοιµητηρίων ∆ήµου Βόλου και σύµφωνα µε το ισχύον κάθε φορά νοµικό πλαίσιο που διέπει την σχετική διαδικασία.
– Την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των πιο πάνω αρµοδιοτήτων του.
– Την αρµοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρµοδιότητάς του.
– Την υπογραφή των αδειών του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης αρµοδιότητάς του.
– Την υπογραφή των αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρµοδιότητάς του.
-Την υπογραφή των βεβαιώσεων καταγωγής των δηµοτών των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Ν. Ιωνίας και Αισωνίας
-Την υπογραφή βεβαιώσεων περί πραγµατοποίησης ή συµµετοχής σε αγροτικές εργασίες, εντός των διοικητικών ορίων των ως άνω ∆ηµοτικών Ενοτήτων ευθύνης του σε οπλίτες, δόκιµους έφεδρους, αξιωµατικούς (∆ΕΑ), επίκουρους αξιωµατικούς και έφεδρους αξιωµατικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις, για τη χορήγηση αγροτικών αδειών, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
– Την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ µέρους του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου.
3.- Τον κ. Απόστολο Ζαρκάδα- Βεργή ,Αντιδήµαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισµού , µε αρµοδιότητες:
-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης συµπεριλαµβανοµένου και του Τµήµατος Τουρισµού
– Tην αρµοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 παρ. 1 Ν. 3852/2010)»
– Την υπογραφή αδειών λαϊκών αγορών, αδειών και βεβαιώσεων παραγωγών, υπαιθρίου στάσιµου και πλανοδίου εµπορίου.
-Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων που υπάγονται στο καθεστώς προέγκρισης του άρθρου 80 του ∆ΚΚ. -Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που εξαιρούνται της προέγκρισης (κολυµβητικές δεξαµενές, αυτόµατοι πωλητές τροφίµων και ποτών, πώληση τυποποιηµένων παγωτών κλπ).
-Την υπογραφή αδειών καταστηµάτων και επιχειρήσεων που εξαιρούνται της προέγκρισης.
-Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τους ΟΤΑ και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 80 του ∆ΚΚ (πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήµατα πώλησης κατοικίδιων ζώων και ωδικών πτηνών κλπ).
-Την υπογραφή των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου και αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
-Την υπογραφή των αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων, λιανικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων και κυλικείων σε δηµόσια κτίρια.
-Την υπογραφή των αδειών καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων.
-Την υπογραφή των αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος προσώπων εκδιδοµένων µε αµοιβή.
-Την υπογραφή αδειών άσκησης επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συµβουλίου.
-Την προσωρινή αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και ανάγονται στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
-Την εκτέλεση των αποφάσεων της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορούν στην ανάκληση, οριστική αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του ∆ήµου, καθώς και στην ανάκληση, προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων, που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και ανάγονται στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
-Την παροχή εντολής για τη σφράγιση των καταστηµάτων, επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του ∆ήµου, που λειτουργούν χωρίς την απαιτούµενη από το Νόµο άδεια και ανάγονται στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
-Την υπογραφή των αδειών µουσικής καθώς και της παράτασης αυτών, οι οποίες θα χορηγούνται µετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
-Την υπογραφή των αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων, οι οποίες θα χορηγούνται µετά από απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
-Την αρµοδιότητα της λήψης και υπογραφής των αποφάσεων που αφορούν στον καθορισµό των ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς και στον καθορισµό, για κάθε έτος, του αριθµού των φαρµακείων που διηµερεύουν και διανυκτερεύουν, σύµφωνα µε το ισχύον κάθε φορά νοµικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής.
-Την αρµοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρµοδιοτήτων του.
-Την υπογραφή αδειών άσκησης επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συµβουλίου.
-Τη µέριµνα και το συντονισµό όλων των δραστηριοτήτων των τοµέων Τουρισµού, σε συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση της ΑΝΕΒΟ, τη ∆ηµοτική Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης και τις άλλες επιτροπές και συµβούλια του ∆ήµου που ασχολούνται µε τα εν λόγω ή παρεµφερή αντικείµενα.
-Την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των πιο πάνω αρµοδιοτήτων του.
-Την αρµοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρµοδιότητάς του.
– Την υπογραφή των αδειών του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης αρµοδιότητάς του.
– Την υπογραφή των αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρµοδιότητάς του
– Τα καθήκοντα ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου , τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης της αρµόδιας Ληξιάρχου Βόλου
– Την τέλεση των πολιτικών γάµων σε περίπτωση αναπλήρωσης του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου, στη ληξιαρχική περιφέρεια Βόλου
– Την υπογραφή αδειών τέλεσης πολιτικών γάµων που εκδίδονται από το Ληξιαρχείο της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου
– Την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ µέρους του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου.
4. Τον κ. Γεώργιο Πράττο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας- Ανακύκλωσης- Πολιτικής Προστασίας µε αρµοδιότητες:
-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας.
-Το συντονισµό, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους αντιδηµάρχους, όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται µε την καθηµερινότητα του πολίτη (καθαριότητα, συντήρηση, ηλεκτροφωτισµός κλπ).
-Τη µέριµνα και ευθύνη για τον καθαρισµό των χειµάρρων και των προαστιακών χώρων. -Την αρµοδιότητα χειρισµού των θεµάτων που αφορούν τη συµµετοχή του ∆ήµου στη διαδικασία ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης των απορριµµάτων.
-Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίµων, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου.
-Την αρµοδιότητα να ενεργεί για λογαριασµό του ∆ήµου Βόλου τις συναλλαγές µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων σε ό,τι αφορά διαδικασίες προµήθειας Μηχανηµάτων Έργου.
-Την αρµοδιότητα να ενεργεί για λογαριασµό του ∆ήµου Βόλου τις συναλλαγές µε τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σε ό,τι αφορά διαδικασίες προµήθειας ή µεταβίβασης επιβατικών Ι.Χ. και φορτηγών αυτοκινήτων.
-Την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρµοδιοτήτων του. -Την υπογραφή των αδειών του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης της αρµοδιότητάς του.
– Την υπογραφή των αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρµοδιότητάς του
-Την αρµοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρµοδιοτήτων του.
-Την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ µέρους του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου.
5. Τον κ. Απόστολο Μαλαµατίνη, Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου, µε αρµοδιότητες:
– Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσιακής µονάδας Πρασίνου
– Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίµων, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Πρασίνου του ∆ήµου
– Την επιµέλεια, συντονισµό και παρακολούθηση των θεµάτων προστασίας του περιβάλλοντος.
– Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού , σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους Αντιδηµάρχους, σε ό,τι αφορά τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και το σχεδιασµό και προώθηση περιβαλλοντικών έργων και δράσεων σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα.
– Την υπογραφή των αδειών του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης αρµοδιότητάς του
– Την υπογραφή των αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρµοδιότητάς του
– Την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ µέρους του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου.
6 – Τον κ. Ανδρέα Ζέρβα Αντιδήµαρχο Οικονοµικών και Αξιοποίησης ∆ηµοτικής Περιουσίας, µε αρµοδιότητες:
– Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Οικονοµικών Υπηρεσιών – Την αρµοδιότητα του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 74 παρ. 1 Ν. 3852/2010) – Τον συντονισµό της κατάρτισης και υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισµού του ∆ήµου.
– Την συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ∆ήµου για τη σύνταξη και παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των προϋπολογισµών τους και τη µετρήσιµη οικονοµική λειτουργία του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων ως ενιαίου συνόλου.
– Την υπογραφή των εκθέσεων ανάληψης των πάσης φύσεως δαπανών.
– Την υπογραφή των πάσης φύσεως συµβάσεων και των ενταλµάτων πληρωµής, εφόσον το οικονοµικό τους αντικείµενο δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) €, καθώς και τον προέλεγχο και την προσυπογραφή όλων των συµβάσεων και ενταλµάτων, εφόσον το οικονοµικό τους αντικείµενο υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000,00) €.
– Την υπογραφή των πάσης φύσεως διακηρύξεων και δηµοπρασιών προϋπολογισµού µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00) €, καθώς και τον προέλεγχο και την προσυπογραφή όλων των διακηρύξεων και δηµοπρασιών, εφόσον το οικονοµικό τους αντικείµενο υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000,00) €.
– Την υπογραφή των µισθοδοτικών καταστάσεων και των ενταλµάτων πληρωµής των αποδοχών του µόνιµου και του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των υπηρεσιών.
– Την αρµοδιότητα της υπογραφής των αποφάσεων για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών , εργασιών και προµηθειών, µέχρι το χρηµατικό όριο που προβλέπεται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Π.∆ 28/1980, όπως κάθε φορά αυτό διαµορφώνεται.
– Την υπογραφή των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφηµίσεων που εκδίδονται εντός των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βόλου.
– Την επιβολή των προστίµων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν. 1080/80 ή άλλες διατάξεις της σχετικής µε τις προσόδους των Ο.Τ.Α. νοµοθεσίας.
– Τη µέριµνα και το συντονισµό των συναρµόδιων υπηρεσιών και της ΑΝΕΒΟ για την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας (πέραν της τρέχουσας διαχείρισής της).
– Την εποπτεία της λειτουργίας του µη αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
– Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών των αρµοδιοτήτων του.
– Την υπογραφή των αδειών προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης αρµοδιότητάς του και του προσωπικού του µη αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
– Την υπογραφή των αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρµοδιότητάς του.
– Τα καθήκοντα ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου , τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης της αρµόδιας Ληξιάρχου Βόλου, και απουσίας ή κωλύµατος του αντιδηµάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή
– Την τέλεση των πολιτικών γάµων σε περίπτωση αναπλήρωσης του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου και απουσίας ή κωλύµατος του αντιδηµάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή, στη ληξιαρχική περιφέρεια Βόλου
– Την υπογραφή αδειών τέλεσης πολιτικών γάµων που εκδίδονται από το Ληξιαρχείο της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του αντιδηµάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή.
– Την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ µέρους του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου.
– Την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των πιο πάνω αρµοδιοτήτων του.
7. Την κ. Γεωργία Μποντού- Τοκαλή, Αντιδήµαρχο Παιδείας- Πολιτισµού µε αρµοδιότητες:
-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Τµήµατος Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισµού. Γενικότερα, τη µέριµνα και το συντονισµό όλων των δραστηριοτήτων των τοµέων Πολιτισµού, Αθλητισµού, Παιδείας, Εθελοντισµού, Νεολαίας, Ισότητας των φύλων, Ένταξης Μεταναστών, σε συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ∆ήµου που ασχολούνται µε τα αντικείµενα αυτά, τη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας και τις άλλες επιτροπές και συµβούλια του ∆ήµου που ασχολούνται µε τα εν λόγω ή παρεµφερή αντικείµενα.
-Την αρµοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρµοδιότητάς της.
– Την υπογραφή των αδειών προϊσταµένου του Τµήµατος αρµοδιότητάς της.
– Την υπογραφή των αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρµοδιότητάς της.
-Την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται εκ µέρους του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου.
– Την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των πιο πάνω αρµοδιοτήτων της.
8. Την κ. Αναστασία Μορφογιάννη , Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αρµοδιότητες:
-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και ∆ηµόσιας Υγείας.
– Γενικότερα, τη µέριµνα και το συντονισµό όλων των δραστηριοτήτων των τοµέων Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας, σε συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ∆ήµου που ασχολούνται µε τα αντικείµενα αυτά και τις άλλες επιτροπές και συµβούλια του ∆ήµου που ασχολούνται µε τα εν λόγω ή παρεµφερή αντικείµενα.
-Την αρµοδιότητα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
– Την υπογραφή εγγράφων του τοµέα της αρµοδιότητάς της. -Την υπογραφή των αδειών του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και ∆ηµόσιας Υγείας.
Την υπογραφή των αδειών προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης αρµοδιότητάς της.
– Την υπογραφή των αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρµοδιότητάς της.
-Την αρµοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρµοδιότητάς της.
-Την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται εκ µέρους του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου.
9. Την κ. Βιολέττα Καντόλα, Αντιδήµαρχο λοιπών περιφερειακών ενοτήτων, µε αρµοδιότητες:
– Τις σχέσεις του ∆ήµου µε τα Συµβούλια των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
– Τη συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
– Την ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκαταστηµένες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Ν. Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέµιδας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού.
-Την υπογραφή των βεβαιώσεων καταγωγής των δηµοτών στις ∆ηµοτικές Ενότητες Βόλου, Ν. Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέµιδας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού.
– Την υπογραφή βεβαιώσεων περί πραγµατοποίησης ή συµµετοχής σε αγροτικές εργασίες, εντός των διοικητικών ορίων των ως άνω ∆ηµοτικών Ενοτήτων ευθύνης της, καθώς επίσης και εντός των διοικητικών ορίων της ∆-Ε Βόλου, σε οπλίτες, δόκιµους έφεδρους, αξιωµατικούς (∆ΕΑ), επίκουρους αξιωµατικούς και έφεδρους αξιωµατικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις, για τη χορήγηση αγροτικών αδειών, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
– Τα καθήκοντα ληξιάρχου των Ληξιαρχείων Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης των ληξιάρχων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται από τον αντιδήµαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίας και ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων κ. Στεφόπουλο.
– Την τέλεση των πολιτικών γάµων σε περίπτωση αναπλήρωσης του ∆ηµάρχου, στις ληξιαρχικές περιφέρειες Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται από τον αντιδήµαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίας και ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων κ. Στεφόπουλο.
– Την υπογραφή αδειών τέλεσης πολιτικών γάµων που εκδίδονται από τις Ληξιαρχικές Περιφέρειες Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται από τον αντιδήµαρχο Ν. Ιωνίας- Αισωνίας και ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων κ. Στεφόπουλο.
– Την αρµοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρµοδιότητάς της.
– Την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται εκ µέρους του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου.
– Την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των πιο πάνω αρµοδιοτήτων της.
10- Οι αρµοδιότητες των τοµέων Στρατηγικού Σχεδιασµού, ∆ιοίκησης και ΚΕΠ θα ασκούνται απευθείας από τον Αντιδήµαρχο και ασκούντα καθήκοντα ∆ηµάρχου κ. Θεοδώρου Αθανάσιο και συγκεκριµένα:
-Η εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών (πλην του Τµήµατος Περιβάλλοντος).
-Η εποπτεία και ευθύνη των θεµάτων ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
-Ο συντονισµός της κατάρτισης και υλοποίησης του ετήσιου προγράµµατος του ∆ήµου.
-Ο συντονισµός της προετοιµασίας του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων για τη συµµετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης
-Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, του Γραφείου ∆ιοικητικής Βοήθειας και Επικοινωνίας των Πολιτών µε το ∆ήµο.
-Η εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή των σχεδίων: α) Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και β) Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων δηµοτών και κατοίκων.
-Η συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ∆ήµου για την εκπόνηση των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας και των Κανονισµών τους.
– Η υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν : την πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, την πρόσληψη πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς και τον εξελληνισµό του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
-Η εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κανονισµού µέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.
– Η υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρµοδιοτήτων του
– Η υπογραφή των αδειών των προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων Προγραµµατισµού, ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ.
-Η υπογραφή των αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις προαναφερόµενες υπηρεσίες.
Αναπληρώσεις
Τις αρµοδιότητες του αντιδηµάρχου κ. Αθανάσιου Σταυρίδη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Θεοδώρου και αντιστρόφως.
– Τις αρµοδιότητες του αντιδηµάρχου κ. Χρήστου Στεφόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η αντιδήµαρχος κ. Βιολέττα Καντόλα και αντιστρόφως. – Τις αρµοδιότητες του αντιδηµάρχου κ. Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Ζέρβας και αντιστρόφως. – Τις αρµοδιότητες του αντιδηµάρχου κ. Γεωργίου Πράττου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήµαρχος κ. Απόστολος Μαλαµατίνης και αντιστρόφως. – Τις αρµοδιότητες της αντιδηµάρχου κ. Γεωργίας Μποντού- Τοκαλή, ασκεί η αντιδήµαρχος κ. Αναστασία Μορφογιάννη και αντιστρόφως.
Ως έμμισθοι αντιδήμαρχοι, ορίζονται οι κ.κ. : 1) Αθανάσιος Θεοδώρου, 2) Αθανάσιος Σταυρίδης, 3) Γεώργιος Πράττος, 4) Απόστολος Μαλαµατίνης, 5) Ανδρέας Ζέρβας 6) Απόστολος Ζαρκάδας- Βεργής και 7) Βιολέττα Καντόλα.
Οι θέσεις των αντιδημάρχων κ.κ. 1) Χρήστου Στεφόπουλου 2) Γεωργίας Τοκαλή- Μποντού και 3) Αναστασίας Μορφογιάννη, είναι άμισθες.
Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται από την 1-3- 2017.

ΠΗΓΗ

Prev Βόλος: Μέτρα προφύλαξης από την γρίπη των πτηνών
Next Νηπιαγωγείο θα γίνει το Αρχοντικό Δράκου στην Πορταριά