Πρόσληψη ενός παιδίατρου στο ΠΕΔΥ Βόλου 

Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, προσελήφθη σήμερα ένας παιδίατρος στο ΠΕΔΥ του Βόλου. Ο γιατρός καλύπτει τη θέση του Ειδικευμένου Επικουρικού Γιατρού για κάλυψη εκτάκτους και επείγουσας ανάγκης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, δηλ. από 14-9-2017 μέχρι και 13-9-2019. Ο γιατρός προσλαμβάνεται σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και του καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου ιατρού ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β’.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπεγράφη μετά την προσκόμιση από τον αντισυμβαλλόμενο των προβλεπόμενων από 21722/29-8-2017 απόφαση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, προβλεπόμενων δικ/κών και ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εγγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα καταγγείλει τη σύμβαση αζημία γι’ αυτό.

Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε (Δ2β/25416/10-9-85 έγγραφο Υ.Υ.Π. και Κοιν. Ασφαλίσεων) χωρίς να τηρηθεί καμία προθεσμία και χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Ο σπουδαίος λόγος κρίνεται με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και ενδεικτικά αναφέρεται σαν τέτοιος λόγος η παραμέληση από τον αντισυμβαλλόμενο της εκτέλεσης των επιστημονικών εργασιών που του ανατέθηκαν, η ανεπάρκεια, η ακαταλληλότητα του για την εκτέλεση τους, αυθαίρετη απουσία πέραν των τριών ημερών, ανυπακοή, απροσάρμοστη συμπεριφορά σε συναδέλφους και ασθενείς κ.λ.π.

Ο προσλαμβανόμενος υποχρεούται να εργάζεται επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή ήτοι από 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

ΠΗΓΗ