Στο ευρωπαϊκό δίκτυο DYPALL συμμετέχει ο Δήμος Καρδίτσας

Η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή μιας κοινωνίας είναι κάτι περισσότερο από το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι. Η ενεργή συμμετοχή ενός πολίτη στα κοινά του τόπου εκφράζεται ακόμη, από τη δυνατότητα να έχει το δικαίωμα, τα μέσα, τον χώρο, την ευκαιρία κι όπου χρειάζεται την υποστήριξη, ώστε να συμμετέχει και να επηρεάζει τις αποφάσεις καθώς και να λαμβάνει μέρος σε δράσεις και δραστηριότητες που συμβάλλουν στο χτίσιμο μιας καλύτερης κοινωνίας»* *Απόσπασμα του Προοιμίου από το Αναθεωρημένο Καταστατικό για την Συμμετοχή των Νέων στην Τοπική και Περιφερειακή Ζωή, Συμβούλιο της Ευρώπης, Μάιος 2003. Μέλος στο πανευρωπαϊκό δίκτυο DYPALL (Developing Youth participation at Local Level) έγινε πρόσφατα, ο Δήμος Καρδίτσας Πρόκειται για μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που ήδη περιλαμβάνει 30 εταίρους από την Ευρώπη, οργανώσεις νεολαίας και Δήμους σε περισσότερες από 20 χώρες. Ως βασικό στόχο έχει να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα στους Δήμους και στις τοπικές αρχές να εντοπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της νεολαίας. Ταυτόχρονος στόχος, είναι η προώθηση της ενασχόλησης και δραστηριοποίησης των νέων ως φορείς αντιμετώπισης των ίδιων τους προβλημάτων, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο υπευθυνότητας, αφοσίωσης και συμμετοχής ενός σημαντικού μέρους της κοινωνίας που μέχρι στιγμής είναι αρκετά ανενεργό.

Αυτή η προσπάθεια, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και τη μετάδοση εμπειριών και εργαλείων, που θα συμβάλλουν ώστε να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο ο χώρος για τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Δράσεις που πραγματοποιεί το DYPALL network:
● Ετήσια συνέδρια
● Συναντήσεις και Επισκέψεις Μελέτης (Study Visits) με σκοπό την ανάδειξη καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο
● Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Training Courses) απευθυνόμενα σε νέους, με ποικίλα θέματα (π.χ. Συμμετοχή νέων στη λήψη αποφάσεων, Δημιουργία τοπικών συμβουλίων νεολαίας, Ένταξη και συμμετοχή νέων μεταναστών, κ.λπ.)
Ο κύριος όγκος των παραπάνω δράσεων πραγματοποιείται μέσω χρηματοδότησης από τα εξής προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης:
Erasmus + (κατηγορίες ΚΑ1 – εκπαιδευτικά προγράμματα και επισκέψεις μελέτης και ΚΑ2 – ανάπτυξη δυνατοτήτων και διάδοση καλών πρακτικών)
Europe for Citizens
European Youth Foundation (π.χ. Εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα μακράς διαρκείας)
Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή στο δίκτυο δεν θα επιβαρύνει το Δήμο Καρδίτσας με οποιαδήποτε οικονομικά έξοδα.

ΠΗΓΗ