“Όχι” σε βοτανικό κήπο στην Όθρυ από Αποκεντρωμένη

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας ακύρωσε δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού για την παραχώρηση δημοτική έκτασης στα ορεινά της Όθρυος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη δημιουργία βοτανικού κήπου.

Στην απόφασή της εξηγεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις καθώς οι αποφάσεις του Δ.Σ. Αλμυρού δεν προσδιορίζουν καν αν ελήφθησαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία με παράθεση περίληψης της γνώμης της τυχόν μειοψηφίας. Γι αυτό προκύπτει ρητή παράβαση ουσιώδους τύπου. Επιπλέον ο δήμος μπορεί να προχωρήσει σε δωρεά παραχώρηση ακινήτου του στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

«Προκύπτει κατά τούτο σαφέστατα, ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης», καθ’ όσον η επιχειρούμενη δωρεάν παραχώρηση αφορά σε χρονικό διάστημα 50 ετών, κατά συνέπεια δεν αφορά προφανώς σε ενέργεια ή ανάγκη πεπερασμένου χαρακτήρα, αλλά σε μακροχρόνια (50 έτη) δραστηριότητα με ομολογημένη οικονομική δραστηριότητα (βλ. σελ. 6 της υπ’ αριθμ. 91/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αλμύρου), όπου αναφέρεται «…εκτός από έσοδα που θα προκύπτουν από διάφορα προγράμματα και με έσοδα που θα προκύπτουν και από την ίδια τη λειτουργία του»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 91/2017 απόφαση του ΔΣ Δήμου Αλμυρού, ορίζεται ότι, «Μετά την παραχώρηση να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου θα καθορίζεται επακριβώς ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας του βοτανικού κήπου, καθώς και ο ρόλος των συνεργαζόμενων μερών σε αυτή».  Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη, με την εν λόγω ρύθμιση/διατύπωση ανάγεται στο άδηλο και απροσδιόριστο μέλλον η οριστική διαμόρφωση των πραγματικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες συντελείται η ως άνω δωρεάν παραχώρηση, καθιστώντας επισφαλή αυτή καθ’ αυτή την διοικητική πράξη της παραχώρησης, εφ’ όσον καταλείπεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ευρεία δυνατότητα εκ των υστέρων ουσιωδών τροποποιήσεων, πέραν του πεδίου του παρόντος ελέγχου νομιμότητας.

Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

ΠΗΓΗ