H ΑΓΕΤ δεν διαθέτει εξοπλισμό για καύση RDF-Νέος έλεγχος του ΚΕΠΠΕ στις 25 Απριλίου

Η ΑΓΕΤ δεν εγκατέστησε μηχανολογικό εξοπλισμό για την καύση RDF διαπίστωσε το κλιμάκιο του ΚΕΠΠΕ που διενήργησε έλεγχο στην επιχείρηση πριν λίγες ημέρες, ενώ αυτό δεν αποτελούσε προϋπόθεση στη ΑΕΠΟ του 2014. Επιπλέον το ΚΕΠΠΕ ζήτησε την άμεση επαναλειτουργία της ιστοσελίδας στην οποία καταγράφονται οι ρύποι των καμινάδων του εργοστασίου.Το κλιμάκιο θα διενεργήσει νέο έλεγχο στις 25 Απριλίου 2017 για να εκδώσει το τελικό πόρισμα.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι:

Εναλλακτικά προς το ήδη χρησιμοποιούμενο συμβατικό καύσιμο η ΑΓΕΤ χρησιμοποιεί από τον Αύγουστο του 2008 ποσότητας βιομάζας. Από το ΚΕΠΠΕ ζητήθηκε να προσκομιστεί αντίγραφο του βιβλίου αποθήκης που καταγράφονται οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες βιομάζας και Pet coc ως καύσιμο.

Η ΑΓΕΤ για το 2016 προμηθεύτηκε το εναλλακτικό καύσιμο που επί το πλείστον αποτελούνταν από απόβλητα με κωδικούς ΕΚΑ 19.12.10 και 19.12.20 από δύο μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ελλάδα. Από το ΚΕΠΠΕ ζητήθηκε να προσκομιστεί αντίγραφο από δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού της κάθε εταιρείας για το προϊόν που προμηθεύτηκε.Τα φορτία εναλλακτικού καυσίμου κατά την παραλαβή τους, συνοδεύονται από το πιστοποιητικό υλικού και το τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης μη επικίνδυνων αποβλήτων. Από το ΚΕΠΠΕ ζητήθηκε να προσκομιστούν αντίγραφα των παραπάνω για τα έτη 2015 – 2016 – 2017.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής κατ’ εφαρμογή του όρου 4.4.12 της ΑΕΠΟ εφαρμόζει σύστημα δειγματοληψίας για τον προσδιορισμό θερμογόνου δύναμης, χλωρίου και υδραργύρου στα εισερχόμενα φορτία εναλλακτικών καυσίμων. Η εταιρεία λαμβάνει ένα σύνθετο αντιπροσωπευτικό δείγμα ανά 100 τόνους για παραλαβή από φορτηγά. Από το ΚΕΠΠΕ ζητήθηκε να προσκομιστούν τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης εναλλακτικού καυσίμου.

Η εταιρεία όφειλε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.4.9. της ΑΕΠΟ να πραγματοποιήσει κατά το 2016 μετρήσεις της περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα, PCDDs/PCDFs των καυσαερίων μια φορά ανά εξάμηνο σε συνθήκες συναποτέφρωσης. Από το ΚΕΠΠΕ ζητήθηκε να προσκομιστούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα έτη 2015 – 2016 από διαπιστευμένο εργαστήριο. Σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας κατά το α’ εξάμηνο του 2016 δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου εναλλακτικά καύσιμα (εξαίρεση αποτελεί ο Ιανουάριος που χρησιμοποιήθηκαν 47 τόνοι. RDF) ενώ σχεδόν όλη η ποσότητα σε εναλλακτικά καύσιμα (2.088 τόνοι) χρησιμοποιήθηκαν κατά το β’ εξάμηνο του 2016.

Για το 2017 έχει προγραμματιστεί 24ωρος έλεγχος PCDDs/PCDFs των καυσαερίων στις 25 Απριλίου από διαπιστευμένο εργαστήριο όπου και θα παραβρεθούν μέλη του ΚΕΠΠΕ.

Η εταιρεία οφείλει κατ΄εφαρμογή του άρθρου 4.4.7. της ΑΕΠΟ να πραγματοποιήσει μια φορά το χρόνο περιοδικές μετρήσεις εκπομπών ρύπων στα καυσαέρια των κλιβάνων κατά τη χρήση συμβατικών καυσίμων. Από το ΚΕΠΠΕ ζητήθηκε να προσκομιστούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων από το διαπιστευμένο εργαστήριο για τα έτη 2015 και 2016 στις εξόδους προς ατμόσφαιρα των περιστροφικών κλιβάνων που χρησιμοποιήθηκαν.

Επίσης ζητήθηκαν πληροφορίες για τη θερμοκρασία που διατηρείται στο θάλαμο καύσης κατά τη διάρκεια της συναποτέφρωσης αλλά και για τη θερμοκρασία των καυσαερίων κατά την έξοδό τους από την καμινάδα ενώ ζητήθηκε να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η μη τροφοδοσία με απόβλητα κατά την φάση εκκίνησης και στις περιπτώσεις που η θερμοκρασία πέσει κάτω από 850ο C. Επίσης το ΚΕΠΠΕ ζήτησε να προσκομιστεί το πρόγραμμα ελέγχου και διασφάλισης  ποιότητας των μετρήσεων σε έντυπη μορφή αλλά και αντίγραφο από το βιβλίο συντήρησης των σακόφιλτρων.

Το ΚΕΠΠΕ ζήτησε την άμεση επαναλειτουργία της ιστοσελίδας στην οποία καταγράφονται οι ρύποι των καμινάδων του εργοστασίου.

Ζητήθηκε το βιβλίο καταγραφής των αποτελεσμάτων δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται σε δύο σταθερά σημεία πλησίον των λιμενικών εγκαταστάσεων για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών.

Ζητήθηκαν οι συμβάσεις συνεργασίας με τις αδειοδοτημένες εταιρείες μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.

Αναφορικά με το αίτημα της ΑΓΕΤ για την εξαίρεση της υποχρέωσης τήρησης του ορίου εκπομπών Ολικού οργανικού Άνθρακα TOC των 10mg/Nm3 λόγω της χημικής σύστασης των πρώτων υλών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει για την παραγωγή κλίνκερ και συγκεκριμένα της αργίλου και της ιπτάμενης τέφρας, το ΚΕΠΠΕ ζήτησε να κατατεθούν οι χημικές αναλύσεις της αργίλου που προέρχεται από την εκμετάλλευση του νέου μετώπου του ορυχείου της αργίλου, της ιπτάμενης τέφρας και της  φαρίνας, καθώς και αποτελέσματα μετρήσεων εκπομπής TOC στην καμινάδα της ΠΚ1 κατά τη χρήση του νέου μείγματος πρώτων υλών.

Τέλος λόγω του γεγονότος ότι δεν δόθηκαν στο ΚΕΠΠΕ σαφείς πληροφορίες για τον τρόπο επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων αλλά και της διάθεσης των ομβρίων υδάτων ζητήθηκε να κατατεθεί αναλυτική περιγραφή διαχείρισης διάθεσης των υγρών αποβλήτων και των ομβρίων υδάτων.

Στη συνέχεια το ΚΕΠΠΕ πραγματοποίησε έλεγχο στην αποθήκη και στο χώρο επεξεργασίας και τροφοδοσίας των εναλλακτικών καυσίμων στην εγκατάσταση του συστήματος μείωσης εκπομπών των NOx, στο χώρο επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των εγκαταστάσεων και ελήφθησαν δείγματα από πιστοποιημένο εργαστήριο από τον ανοικτό αγωγό όμβριων υδάτων και από την μία έξοδο του αγωγού όμβριων στη θάλασσα εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Από τον επιτόπια έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην αποθήκη και στο χώρο επεξεργασίας και τροφοδοσίας των εναλλακτικών καυσίμων διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει ακόμα στις εργασίες εγκατάστασης των νέων μηχανημάτων (που αναφέρονται στην με αρ.πρωτ. 24-02-2017 απόφαση τροποποίησης της ΑΕΠΟ) και λειτουργεί με την γραμμή τροφοδοσίας που διέθετε μέχρι σήμερα.

Να σημειωθεί ότι κατά την ημέρα του ελέγχου δεν πραγματοποιούνταν χρήση εναλλακτικού καυσίμου ούτε υπήρχε αποθηκευμένη ποσότητα αυτού στους εργαστήριο. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων το εναλλακτικό καύσιμο θα παραλαμβάνεται συμπιεσμένο σε δεμάτια με τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η οποιαδήποτε απώλεια υλικού και οποιαδήποτε εκδήλωση οσμής.

Μετά την προσκόμιση και την εξέταση των όσων ζητήθηκαν από την 1η επίσκεψη του ΚΕΠΕ καθώς και των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε αναμένεται η συνέχιση της διαδικασίας ελέχου ως την έκδοση του τελικού πορίσματος.

ΠΗΓΗ

Prev Νέα διάκριση για το ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου, της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ σε πανελλήνιο διαγωνισμό
Next Βόλος: «Παραβίαση νομοθεσίας από τρόπο επανάκτησης και χρήση των εναλλακτικών καυσίμων» (ήχος)